PRIPRAVUJEME LÍDROV BUDÚCNOSTI


KVALITNÉ MANAŽÉRSKE VZDELANIE V OBLASTIACH FINANCIÍ, MARKETINGU, PERSONALISTIKY, STRATÉGIE, INFORMATIKY, PROJEKTOV, PODNIKANIA 

A MEDZINÁRODNÉHO MANAŽMENTUMEDZINÁRODNÉ MOBILITY

Až 80 % denných študentov FM UK sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž v zahraničí. V medzinárodnej mobilite sme najaktívnejšia fakulta na Slovensku.

PREPOJENIE NA PRAX

Pre úspech absolventov je nevyhnutné prepájať vzdelávanie s praxou, a to aj formou praktických prednášok manažérov a špecialistov, či zapájaním študentov do riešení praktických zadaní a projektov.

ŠTÚDIUM EXTERNOU FORMOU

Externé štúdium je na Fakulte managementu UK prispôsobené študentom, ktorí popri štúdiu pracujú alebo podnikajú. Večerná alebo víkendová forma, v bakalárskom alebo magisterskom štúdiu.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Prijímacie skúšky, ako aj možnosti prijatia bez prijímačiek

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

Informácie o kritériách prijímania a o spôsobe podania prihlášky na štúdium.

Ponuka študijných programov na Fakulte managementu:

MANAŽMENT

Študijný program manažment ponúka ucelené štúdium v odbore ekonómia a manažment, pričom umožňuje študentom v 3. ročníku bakalárskeho stupňa a v celom magisterskom štúdiu výber špecializácií so zameraním na: Financie, Účtovníctvo, Podnikanie, Marketing, Manažment ľudských zdrojov, Dátována analytika, Manažment značky, Digitálny marketing  a Strategický manažment.

Študijný program podnikanie ponúka praktické, skúsenostne a projektovo orientované stúdium v bakalárskom a nadväzujúcom magisterskom štúdiu. 

Študentom je umožnená dostatočná flexibilita podľa záujmu, nakoľko profilové predmety v študijnom pláne je možné rozdeliť do dvoch skupín:

  • predmety, ktoré rozvíjajú podnikateľské kompetencie,
  • predmety, ktoré rozvíjajú digitálne kompetencie.

Študijný program manažment je ponúkaný aj v anglickom jazyku. Predmety sú zabezpečené vyučujúcimi so zahraničnými skúsenosťami, pričom predmetov sa zúčastňujú aj študenti z celého sveta prichádzajúci na fakultu v rámci programu Erasmus+. Toto štúdium je spoplatnené (1990 EUR/rok na bakalárskom a 2490 EUR/rok na magisterskom stupni).

MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

Štúdium medzinárodného manažmentu je ponúkané v dvoch variantoch - nemecký program alebo francúzsky program

Je to študijný program, v ktorom spolupracujeme s veľvyslanectvami a obchodnými komorami, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít.