PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE A PREPOJENIE NA PRAX

FORMY SPOLUPRÁC POČAS ŠTÚDIA

 • Fakulta poskytuje študentom na všetkých stupňoch štúdia možnosti zapájať sa do rôznych aktivít z reálneho (podnikateľského) prostredia. Priamo na fakulte pôsobí niekoľko študentských organizácií zameriavajúcich sa na spoluprácu s podnikovou a podnikateľskou praxou.
 • Kvalitní tím pedagogických procovníkov, ako aj dobré partnerstvá s praxou nám umožňujú ponúkať vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch, aj využitím softvérových aplikácií a produktov ako Bloomberg Terminal, Cribis, Finstat, SAP, Qlik Business Intelligence, IBM SPSS alebo SAS.
 • Fakulta má podpísané aj formálne zmluvy o spolupráci s významnými partnermi z praxe, napr. ATOS Slovensko, IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, Slovnaft, Google, EuroCloud, Tayllor & Cox Slovensko, ktoré sú príkladom vzájomne prospešného dlhodobého vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami.

 • Bohatá sieť partnerstiev, ako aj rastúca ponuka firiem dáva našim študentom možnosť vykonávať odbornú prax v domácich ako aj v nadnárodných korporáciách priamo počas štúdia. Študenti majú tiež možnosť pôsobiť vo viacerých študentských organizáciách. Fakulta má vytvorené funkčné spolupráce aj s obchodnými komorami pôsobiacimi na Slovensku, ako aj s medzinárodnými inštitúciami sídliacimi v zahraničí.

 • Praktické poznatky sú sprostredkované aj formou hosťovaných prednášok a workshopov s úspešnými manažérmi, špecialistami a podnikateľmi, ako aj s úspešnými absolventmi fakulty.

  V spolupráci s Business Service Center Forum (BSCF) sme napríklad pripravili samostatný výberový predmet “Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe” (Skills for Success – from University to Workplace). 

 • V rámci podpory podnikateľských aktivít študentov fakulta spolupracuje so Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania) najmä pri ich oboznamovaní a sprostredkovaní rôznych foriem podpory podnikania študentov.

 • Fakulta svojou expertízou sa zapája do budovania a aktivít rozbiehajúceho sa Inkubátora Vedeckého parku UK: https://cusp.uniba.sk/inkubator/ a vytvára tak svojim študentom priestor pre hľadanie partnerov pre podnikanie v rámci ostatných fakúlt a podporuje tak interdisciplinaritu.

 • Snahou Fakulty managementu je tiež vychovať absolventov schopných rozvíjať vedecké poznanie, ale predovšetkým uplatňovať získané poznatky v reálnom živote organizácií pri riešení reálnych problémov, ktorí budú schopní efektívne pôsobiť v nadnárodných vedecko-výskumných tímoch.

SPOLUPRÁCA NA PREDMETOCH

 • Na fakulte pôsobia rôzne pridružené platformy pre študentov, ktoré majú za cieľ dopĺňať vzdelávacie programy fakulty, ako napríklad Podnikateľský klub alebo Digital Marketing Club, ktoré umožňujú študentom využiť a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostredníctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych myšlienok pri riešení konkrétnych problémov podnikov a podnikateľov.
 • Aj naši absolventi sú významnými partnermi a podporovateľmi fakulty. Prostredníctvom združenia Nexteria a rozvojom jej aktivít prispievajú k skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania študentov. Nexteria ponúka študentom vzdelávací program Nexteria Leadership Academy, stretnutia s top manažérmi, ako aj jedinečné podujatie Night of Chances. Fakulta v tomto smere tiež spolupracuje s neziskovou organizáciou BPUG Slovensko.
 • V oblasti modernej dátovej analitiky využívame na viacerých predmetoch štatistickej analýzy alebo marketingového výskumu využívané poptredné nástroje, ktorými sú: IBM SPSS, SAS, Wolfram Mathematica.

 • V oblasti Business Intelligence prinášame tieto moderné technológie aj v samostatnom predmete Business Intelligence, ako aj v rámci Strategického controllingu.

 • V novo akreditovanon predmete „Strategické riadenie finančných inštitúcií“ v spolupráci s firmou Bearning, s.r.o využívame ňou vyvinutá počítačová aplikáciu Simba zameranú simulácia riadenia banky.  

 • Medzi štandardné manažérske nástroje patrí MS Project a XMind v projektovom manažmente alebo ARIS či Visio v Procesnom manažmente.

 • Veľkej obľube sa tešia predmety IT zamerania, ktorej súčasťou je tvorba web stránok, správa počítačových sietí, programovanie, počítačovú grafiku alebo moderný etický hacking.

 • V rámci výučby predmetov z oblasti podnikania má FM UK rozvinutú širokú sieť spolupracujúcich inštitúcií. Na bakalárskom stupni štúdia napr. v predmete Manažment start-upov a malých firiem spolupracuje  s takými inštitúciami ako je Slovak Business Agency,  Klub podnikateľských anjelov, StartLab, bankami (Slovenská sporiteľňa, UniCreditbank CZ and SK), ako aj zástupcami franchisingovej komunity (napr. Subway), ako aj úspešnými podnikateľmi.

 • Na magisterskom stupni v predmete Stratégie a financovanie new ventures v rámci rozvoja tzv. kolaboratívneho učenia spolupracuje fakulta najmä s Campusom – inkubátorom a co-workingom a start-upmi, ktoré v ňom pôsobia, ako aj Inkubátorom Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

PRÍNOSY PRAKTICKÉHO NASTAVENIA VZDELÁVANIA NA FMUK

 • Absolventi Fakulty managementu sú vyhľadávanými a žiadanými na trhu práce, väčšina si nájde zamestnanie ešte počas záverečného ročníka štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.
 • Podľa výsledkov z dát Sociálnej poisťovne získavajú naši absolventi zamestnanie v priemere za 19 dní od ukončenia štúdia a priemerné príjmy v druhom a štvrtom roku od ukončenia štúdia sú 1 269 €/1 744 €.

BOHATÁ PONUKA PREDMETOV S VÝUČBOU SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ POČAS ŠTÚDIA

VYUČUJÚCI Z PRAXE

ROZVOJ ANALYTICKÝCH ZRUČNOSTÍ NA VIACERÝCH PREDMETOCH

SPOLUPRÁCE S PODNIKATEĽSKOU KOMUNITOU

ROZVOJ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ

PODPORA INTERDISCIPLINARITY