ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT

MANAŽMENT V SLOVENSKOM JAZYKU


s možnosťou štúdia niekoľkých predmetov aj v anglickom jazyku

MANAŽMENT V ANGLICKOM JAZYKU

celé štúdium v anglickom jazyku (spoplatnené štúdium v zmysle zákona)

Využitie manažérskych zručností je univerzálne. V praxi je však čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automatizáciu a robotizáciu v priemysle, ako aj expanziu business centier zdieľaných služieb a ďalších medzinárodných organizácií na Slovensku. Uplatnenie nájdeš v pozíciách od riaditeľa spoločnosti, finančného či personálneho riaditeľa, obchodného manažéra, cez manažéra kvality, marketingu, vlastníka procesov, analytika, konzultanta či projektového manažéra alebo manažéra vlastného podnikania. Možností je veľa a popri štúdiu sám zistíš, čo ťa láka a na ktorú z oblastí sa chceš špecializovať a profilovať. Štúdium ponúka možnosti absolvovania časti predmetov alebo celéhoho štúdia v anglickom jazyku, čím sú absolventi pripravení na prácu v medzinárodnom prostredí. Anglický jazyk je jazyk biznisu a preto sa ho snažíme u našich študentoch zdokonaľovať.

PREDMETY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Štúdium pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré  pokrývajú  všeobecné  témy  ekonómie,  ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju  špecifických  jazykových,  technických alebo prezentačných zručností. Dôraz je kladený na aplikáciu jednotlivých metód a techník, aj využitím aplikačných softvérových nástrojov. Od 3. ročníka si študenti vyberajú jeden z blokov voliteľných predmetov (Financie, Účtovníctvo, Podnikanie, Marketing, Personálny manažment, Marketing, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov).

 • Základy manažmentu
 • Ekonómia
 • Anglický jazyk pre manažérov
 • Manažérska ekonomika
 • Matematika
 • Finančná matematika
 • Štatistika
 • Štatistické metódy
 • Základy účtovníctva
 • Postupy účtovania pre podnikateľov
 • Výpočtová technika
 • Informačné systémy a aplikačný softvér
 • Marketing
 • Základy finančného manažmentu
 • Projektový manažment
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Databázy
 • Peniaze a bankovníctvo
 • Controlling
 • Operačný manažment a logistika
 • Úvod do podnikania
 • Základy personálneho manažmentu

PREDMETY MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  manažmente,  aj  pre potreby vyšších manažérskych  pozícií. Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí.

 • Marketing manažment
 • Organizačné správanie
 • Finančné účtovníctvo
 • Finančný manažment
 • Manažérske rozhodovanie
 • Manažérske účtovníctvo
 • Manažment informačných systémov
 • Modelovanie ekonomických procesov
 • Manažment projektov
 • Strategický manažment
 • Podnikateľská etika

Ponuka povinných predmetov je doplnená ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov podporujúcich profiláciu študentov. Študenti si volia jednu zo špecializácií (Financie, Marketing, Strategický manažment, Personálny manažment, Podnikanie, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov).


Aktuálna ponuka povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov je zverejňovaná v študijnom programe pre daný akademický rok:

https://www.fm.uniba.sk/studentsky-servis/


Ďalšie podrobnejšie informácie si pozrite na webstránke: 

https://www.fm.uniba.sk/studium/


ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

NEMECKÝ PROGRAM

Manager von morgen - nicht warten sondern starten

Nemecký program je vyučovaný v nemeckom jazyku, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Štúdium je koncipované tak, aby bolo kompatibilné so vzdelávacími programami renomovaných univerzít nemecky hovoriacich krajín s cieľom uznania dokladu o vzdelaní v zahraničí.

Predmety v nemeckom jazyku


 • Nemecký jazyk pre manažérov
 • Nemecké ekonomicko-geografické a politické reálie
 • Rakúske ekonomicko-geografické a politické reálie
 • Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách
 • Ekonómia
 • Interkultúrny manažment
 • Obchodné rokovania
 • Obchodné právo
 • Právnická nemčina
 • Medzikultúrna komunikácia
 • Obchodná nemčina
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Medzinárodné ekonomické právo
 • Medzinárodný manažment 

 • Podnikanie v európskom hospodárskom priestore

Prax počas štúdia


 • Študenti majú možnosť   realizovať odbornú prax  v   nadnárodných korporáciách, napr. VW, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa,  Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqa, SAS Automotive.

 • Spolupráca s obchodnými komorami  pôsobiacimi na Slovensku  (DSIHK/SNOPK).

 • Organizovanie exkurzií do medzinárodných inštitúcií (OSN Viedeň, EU - Brusel).

 • Organizovanie workshopov s úspešnými podnikateľmi na Slovensku a s úspešnými absolventmi fakulty.
 • Možnosť študijných pobytov na univerzitách v Bambergu, Berlíne, Drážďanoch, Erlangene, Chemnitzi, Jene, Viedni a ďalších.


Ďalšie podrobnejšie informácie si pozrite na webstránke: 

https://www.fm.uniba.sk/studium/denne-studium/bakalarske-studium/nemecky-program/

FRANCÚZSKY PROGRAM

Le français le plus qui fait la différence

Francúzsky program je vyučovaný vo francúzštine, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Možnosť získať na Slovensku magisterský diplom vydávaný francúzskou univerzitou v oblasti finančného manažmentu (predmety vyučované odborníkmi z univerzít v Nancy, Lille, Paríži). 

Predmety vo francúzskom jazyku

 

 • Francúzsky jazyk pre manažérov
 • Francúzske ekonomicko-geografické a politické reálie
 • Francúzske obchodné právo
 • Hospodárska politika vo Francúzsku
 • Interkultúrny manažment
 • Obchodné rokovania
 • Obchodné právo
 • Právnická francúzština
 • Medzikultúrna komunikácia
 • Obchodná francúzština
 • Európska ekonomická integrácia
 • Medzinárodný manažment
 • Vnútorný trh a hospodárska politika EÚ
 • Možnosť získať štipendium organizácie Agence universitaire de la Francophonie na štúdium alebo prax v niektorej z frankofónnych krajín.
 • Možnosť  pokračovať v štúdiu aj na magisterskom stupni a získať na Slovensku diplom v oblasti finančného manažmentu a podnikových stratégií vydávaný francúzskou univerzitou.

Prax počas štúdia


 • Študenti nadobúdajú odbornú prax priamo v zahraničných korporáciách, napr. PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Orange, L’Oréal, ISK, VEOLIA, Schneider Electric, Célio, Yves Rocher, Décathlon, KONE, Renault, Gefco, Henkel, Mazars, DELL, Amazon, IBM, Accenture a v ďalších 400 pobočkách francúzskych firiem na Slovensku. 

 • Spolupráca s obchodnými komorami (Francúzsko-slovenská obchodná komora) a veľvyslanectvami (francúzske, kanadské, švajčiarske, belgické), ktoré ponúkajú možnosť získať štipendium a prax.

 • Každoročná organizácia podujatia „Pracovný veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity“ (možnosť osobného kontaktu so zástupcami firiem a potenciálnymi zamestnávateľmi).

 • Možnosť študijných pobytov na univerzitách v Amiens, Dijone, Grenobli, Chambéry, Lille, Lyone, Nancy, Nice, Paríži, Bruseli a ďalších.


Ďalšie podrobnejšie informácie si pozrite na webstránke: 

https://www.fm.uniba.sk/studium/denne-studium/bakalarske-studium/francuzsky-program/

KREDITOVÝ SYSTÉM

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA PODĽA VLASTNÉHO TEMPA

Študent absolvuje ročne predmety v rozsahu od 40 do 90 ECTS kreditov v dennej forme a od 30 do 60 ECTS kreditov v externej formy štúdia, čo umožňuje študentom flexibilne prispôsobovať tempo štúdia iným svojím povinnostiam alebo očakávaniam.

ECTS je medinárodne uznávaný kreditový systém. Kredity vyjadrujú štandardnú záťaž štúdia a samoštúdia potrebného pre absolvovanie predmetu.

AIS FMUK index

ŠTÁTNICE

PODMIENKY UKONČENIA ŠTÚDIA

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v bakalárskom štúdiu je 180 kreditov, v magisterskom štúdiu 120 kreditov. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program.

Štúdum je ukončené štátnou skúškou, na bakalárskom stupni z jedného a na magisterskom z dvoch predmetov. Súčasťou štátnej skúšky je aj  obhajoba bakalárskej alebo diplomovej práce.

Statnice FMUK

BAKALÁRSKE A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PREUKÁZANIE PREPOJENIA VEDOMOSTÍ NA PRAX

Bakalárska a diplomová práca preukazuje schopnosť študenta samostatne pracovať s odbornou literatúrou a aplikovať vedomosti nadobudnuté počas štúdia v aplikačnej sfére. Počas štúdia sa študenti oboznámia s postupmi a prístupmi písania na príslušných seminároch. Študentom sú ponúkané aj témy priamo vypísané podnikmi na riešenie konkrétnych otázok a problémov. 

Diplomovky FMUK