EXTERNÉ ŠTÚDIUM MANAŽMENTU NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO

plnohodnotne online z celého Slovenska - bez limitov a bez bariér

PRIJÍMACIE KONANIE A DĹŽKA ŠTÚDIA

Na exterú formu štúdia sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky, na základe poradia podľa priemeru z maturitnej skúšky.


Plné znenie kritérií nájdete na tomto odkaze:

https://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Dĺžka štúdia sa odvíja od toho, koľko kreditov za predmety si študent zapíše v jednotlivých rokoch štúdia. Štandardnú dĺžku štúdia je tak možné skrátiť alebo predĺžiť (a to na každom stupni štúdia - de facto celé štúdium sa dá zvládnuť za päť rokov).

Dĺžka štúdia v zrýchlenej forme na bakalárskom stupni je de facto 3 roky - od októbra do októbra, s priamym pokračovaním na magisterské štúdium od novembera.

Dĺžka štúdia v zrýchlenej forme na magisterskom stupni je de facto 2 roky - od novembra do novembra.

V oboch prípadoch je u študentov hodnotené pozitívne, že odovzdávanie bakalárskych a diplomových prác je až po lete (september/október), rovnako to, že štátnice na jeseň nie sú v časovom konflikte s väčšinou závažných pracovných termínov.

 

Zákon o vysokých školách určuje štandardnú dĺžku štúdia v bakalárskom stupni externého štúdia na štyri roky a v magisterskom stupni externého štúdia na tri roky.

 

Novela Zákona o vysokých školách, ktorá skracuje túto štandardnú dĺžku na tri roky na bakalárskom stupni, resp. dva roky na magisterskom stupni, súčasne uvádza:

"Študent zapísaný do 31. októbra 2022 na štúdium študijného programu prvého stupňa v externej forme štúdia, študijného programu druhého stupňa v externej forme štúdia alebo študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia dokončí štúdium so štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022",

 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave však umožňuje ročne zapísať od 30 do 60 ECTS kreditov, pričom na ukončenie štúdia je potrebných v bakalárskom stupni 180 ECTS kreditov a v magisterskom stupni 120 ECTS kreditov.

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE 

ONLINE ŠTÚDIUM V EXTERNEJ FORME

 • Online štúdium sprístupňuje štúdium všetkým záujemcom bez obmedzení vzdialenosti, pracovného vyťaženia, rodinných povinností, či iných bariér, ktoré doposiaľ limitovali veľké množstvo šikovných a perspektívnych ľudí v prístupe ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelaniu.
 • Online štúdium na vysokej škole je silným nástrojom v boji proti nerovnosti príjmov a podpory znevýhodnených skupín, medzi ktoré patria rodičia starajúci sa o deti, ľudia starajúci sa o blízkych, podnikatelia podnikajúci v intenzívnych podnikaniach, ako aj ľudia žijúci v regiónoch bez priamej dostupnosti k vysokoškolskému vzdelaniu.
 • Online štúdium na FMUK je zabezpečované kombinovanou metódou v zmysle platnej akreditácie. Kombinovaná metóda kombinuje prezenčnú a dištančnú metódu.
 • Prezenčná metóda štúdia spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom prostredníctvom online nástrojov (Microsoft Teams). Táto metóda spočíva v prianom prenose obrazu a zvuku, v priamej interakcii, možností diskusií ako aj tímových prácach s priamym dohľadom vyučujúceho. 
 • Interakciu v online režime priamej metódy zabezpečujeme aj zapojením interaktívnych nástrojov ako je Slido, Kahoot, Mentimeter a ďalších.
 • Dištančná metóda v kombinovanej metóde je zabezpečená študijnými materiálmi a vzdialenou komunikáciou prostredníctvom nástrojov Microsoft Office 365. Študijné materiály, najmä videoprednášky je možné sledovať a učiť sa z nich v čase a z miesta, ktoré najlepšie vyhovujú študentom.
 • Predmety vyučované na Fakulte managementu UK sú podporené aj študijnou literatúrou, pričom podporené sú aj elektronickým prístupom k množstvu online zdrojov prostredníctvom databáz externých vedeckých a odborných zdrojov Oxford Journals, Cambridge University Press, Springer eBooks, Wiley Online Library, Taylor & Francis Online a ďalších.

PRESTUP Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY

 • Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pri prestupe na FMUK sa mu získané kredity započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. 
 • O uznaní absolvovania predmetu namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení garanta príslušného predmetu na základe osobitnej písomnej žiadosti študenta.
 • Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských študijných programoch.
 • V jednom akademickom roku si študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v hodnote 50 kreditov.
 • Na magisterský stupeň externého štúdia sa môžu hlásiť absolventi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho stupňa z iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov.

MAGISTERSKÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM AKO DRUHÁ VYSOKÁ ŠKOLA 

 • Samostatné magisterské štúdium je vhodné aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl, alebo ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt
 • Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  finančnom, marketingovom či strategickom manažmente, organizačnom správaní, procesnom manažmente, manažérskom rozhodovaní, manažérskom účtovníctve, manažmente projektov a o ďalších témach.
 • Ponuka  hlavných  odborných  predmetov  je doplnená  špecializáciami (blokmi),  ktoré  ponúkajú hlbšie  zameranie  na niektorú z oblastí: 
  • Financie, 
  • Marketing, 
  • Personálny manažment, 
  • Podnikanie a strategický manažment, 
  • Manažment IS a počítačových sietí, 
  • Digitálny manažment a online marketing.

POPLATKY ZA EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium v externej forme od akademického roka 2022-2023:

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 3 750 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky:

1., 2. a 3. rok štúdia 1100 €/rok;  4.rok štúdia 450 €. (priemer 937,5€ za jeden rok štúdia). Pri prepočte na počet predmetov je cena za 1 predmet nižšia ako 100€.

 

Magisterské štúdium v externej forme od akademického roka 2022-2023:

Cena celého externého magisterského štúdia je 3 750 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

1. a 2. rok štúdia 1 400 €;  3.rok štúdia 950 € (priemer 1 250 € za jeden rok štúdia).

Pri prepočte na počet predmetov je cena za 1 predmet cca 150€, pričom na magisterskom štúdiu sa vyučujú špecializované odborné predmety, ktoré sa v komerčnej sfére ponúkajú v cene od 400€ do 1800€ za 1 kurz.

ORGANIZÁCIA EXTERNÉHO ŠTÚDIA S ONLINE PODPOROU

 • Nahrávané prednášky, online študijné materiály a sylabus s presnými informáciami na začiatku semestra.
 • Každý predmet má aj priamu výučbu prostredníctvom živých online seminárov cez MS Teams.
 • Priama online výučba prebieha vo večernej forme (po 17.hod) alebo cez víkedy (sobota 8:30 a 17:30) s výberovými predmetmi v piatok po 17.hod.
 • Študent študuje na ľubovoľnom mieste a nemusí cestovať na výučbu, čo šetrí čas aj náklady.
 • Študent študuje v čase, ktorý mu vyhovuje a spätne sa vracia k elektronickým študijným materiálom.

 

Priama online výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t.j. v týždni po 16.hod. alebo cez víkendy.

Fakulta managementu UK ponúka priamu online výučbu v externej forme v dvoch variantách:

 • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch po 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu;
 • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 17:30, podľa aktuálneho rozvrhu (bloky špecializovaných predmetov v piatky po 17.hod).

 

Priama online výučba jedného predmetu v jeden deň spravidla prebieha v rozsahu 4 až 6 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina je 40 minút).

Celková dotácia priamej online výučby (prednášok, seminárov) na jeden predmet je spravidla od 6 do 16 vyučovacích hodín. Zvyšok prebieha dištančnou metódou (samoštúdiom, počúvanie nahratých prednášok).

Úroveň priamej výučby je dostatočná na oboznámenie sa s preberanou probematikou na predmetoch, ako aj s metódami a technikami aplikácie manažérskej práce. Na externej forme štúdia participuje rovnaký tím erudovaných pedagógov (profesorov, docentov) ako na dennej forme, čím je zabezpečená obsahová kompatibilita a porovnateľná kvalita medzi dennou a externou formou.

Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v online režime s moderným softvérovom, ku ktorým poskytujeme licencie.

 

Počas štúdia je k dispozícii bohatá knižnica elektronických externých informačných zdrojov. Študenti majú k dispozícii fakultný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál. K dispozícii je fakultná knižnica, ktorej otváracie hodiny sú cez týždeň prispôsobené potrebám pracujúcich externých študentov.

Ďalšie informácie vám poskytnú pracovníčky oddelenia externého štúdia:

 • Mgr. Yveta Kollárová

tel.: 02/ 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarova@fm.uniba.sk

 • PhDr. Vlasta Konečná

tel.: 02/ 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecna@fm.uniba.sk

VÝHODY EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Štúdium v externej forme štúdia má tieto výhody:

 

 • výučba neprebieha počas štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;
 • študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;
 • semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;
 • študent si sám volí tempo štúdia, riadi sa sylabom predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;
 • na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné nie len interpersonálne ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.

Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné:


 • ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov);
 • ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt;
 • ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov, s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu;
 • ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia ovládajú procesy riadenia, dokážu  riešiť  bežné  problémy  v  manažmente a nájdu svoje uplatnenie aj v pozíciách vyžadujúcich komplexnejšie znalosti a systémový prístup. Absolventi sú tiež pripravení na rozbeh vlastného podnikania.

Väčšina absolventov pokračuje na magisterskom stupni štúdia, nie je to však nevyhnutnosť, vzhľadom na to, že absolventi už aj bakalárskeho stupňa štúdia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi alebo už dosahujú zlepšenie svojej pracovnej pozície.

Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať.  Sú spôsobilí identifikovať,  analyzovať a hodnotiť problémy  a  procesy vo  vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v  ktorom pôsobia.  Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.

Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvára vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.

Študenti súčasne získavajú prostredníctvom jednotlivých kurzov nový pohľad na vlastnú kariéru a ďalšie možnosti osobného rozvoja v rámci organizácie.

Aj preto absolventi externého štúdia nemajú problém s uplatnením a v anketách hodnotia pozitívne dopady štúdia na ich kariérny posun, ako aj osobnostný rozvoj.

PRÍLEŽITOSŤ PRE KAŽDÉHO BUDOVAŤ SVOJU KARIÉRU ROZVOJOM KĽÚČOVÝCH KOMPETENTNOSTÍ ŽIADANÝCH NA TRHU PRÁCE

Externe studium

ŠTÚDIUM EKONÓMIE, MANAŽMENTU, PODNIKANIA, FINANCIÍ ČI MARKETINGU OBOHACUJE V KAŽDOM VEKU

ONLINE EXTERNÉ ŠTÚDIUM JE VÝHODNOU FORMOU VZDELÁVANIA A ROZVOJA AJ PRE MATKY NA MATERSKEJ DOVOLENKE

PRE MNOŽSTVO ABSOLVENTOV BOLO EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA FMUK TOU SPRÁVNOU VOĽBOU AKO SA POSUNÚŤ VPRED

VYJADRENIA ABSOLVENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Vďaka skvelo prepojenej teórii s praktickými príkladmi som na prednáškach FM UK získal nový pohľad na operatívne aj strategické výzvy, ktorým som v profesnom živote čelil.

ALEXANDER M.  Ringier Axel Springer

Fakulta managementu mi poskytla hlboké a komplexné poznatky o manažmente. Vďaka štúdiu na fakulte som sa naučila identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobím. 

RENÁTA K. Slovenská spoločnosť pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

Obsahové zameranie vzdelávania a metódy výučby mi umožnili získať analytické zručnosti a praktické skúsenosti s uplatňovaním manažérskych metód a techník. Voľbou vhodného bloku som sa mohla  špecializovať na vybranú oblasť manažmentu, čo určite zúročím v praxi.

KRISTÍNA M. HAMÉ SLOVAKIA

V priebehu štúdia som sa naučila kriticky myslieť, analyzovať a formulovať riešenia. Dokážem sa  zorientovať v širšom kontexte hospodárskych, politických, legislatívnych faktorov a kultúrnych odlišností podnikateľského prostredia. 

KRISTÍNA N. Teva Pharmaceuticals Slovakia

Na Fakulte managementu som  získala postoje a návyky etického správania a spoločensky zodpovedného podnikania. Svoje vedomosti by som rada prehĺbila v treťom stupni štúdia.

DOMINIKA H. LESY Slovenskej republiky

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

ŠTUDUJÚCI POPRI ZAMESTNANÍ V EXTERNEJ FORME VEDIA EFEKTÍVNE PREPOJIŤ PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S TEORETICKÝMI VEDOMOSŤAMI PRI ABSOLVOVANÍ PREDMETOV A ŠTÁTNIC

NEVÁHAJTE A NEODKLADAJTE ZAČIATOK ŠTÚDIA

PROFITUJTE IHNEĎ ZO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH ŠTÚDIOM NA FMUK

KAŽDÝ ROK SA POČÍTA - A MY TO VIEME!

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA CEZ  e-prihlaska.uniba.sk  👈🏻

PRIDANÁ HODNOTA ŠTÚDIA NA FMUK

EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA FMUK ŤA POSUNIE VPRED