EXTERNÉ ŠTÚDIUM MANAŽMENTU

PRIJÍMACIE KONANIE A DĹŽKA ŠTÚDIA

Na exterú formu štúdia sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky, na základe poradia podľa priemeru z maturitnej skúšky.

Lehota na podávanie prihlášok na externú formu štúdia je do 31.08.

Plné znenie kritérií nájdete na tomto odkaze:

https://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Dĺžka štúdia sa odvíja od toho, koľko kreditov za predmety si študent zapíše v jednotlivých rokoch štúdia. Štandardnú dĺžku štúdia je tak možné skrátiť alebo predĺžiť.

Zákon o vysokých školách stanovil štandardnú dĺžku štúdia v bakalárskom stupni externého štúdia na štyri roky a v magisterskom stupni externého štúdia na tri roky.

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave však umožňuje ročne zapísať od 30 do 60 ECTS kreditov, pričom na ukončenie štúdia je potrebných v bakalárskom stupni 180 ECTS kreditov a v magisterskom stupni 120 ECTS kreditov.

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE 

PRESTUP Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY

 • Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pri prestupe na FMUK sa mu získané kredity započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. 
 • O uznaní absolvovania predmetu namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení garanta príslušného predmetu na základe osobitnej písomnej žiadosti študenta.
 • Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských študijných programoch.
 • V jednom akademickom roku si študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v hodnote 50 kreditov.
 • Na magisterský stupeň externého štúdia sa môžu hlásiť absolventi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho stupňa z iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov.

MAGISTERSKÉ EXTERNÉ ŠTÚDIUM AKO DRUHÁ VYSOKÁ ŠKOLA 

 • Samostatné magisterské štúdium je vhodné aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl, alebo ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt
 • Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  finančnom, marketingovom či strategickom manažmente, organizačnom správaní, procesnom manažmente, manažérskom rozhodovaní, manažérskom účtovníctve, manažmente projektov a o ďalších témach.
 • Ponuka  hlavných  odborných  predmetov  je doplnená  špecializáciami (blokmi),  ktoré  ponúkajú hlbšie  zameranie  na niektorú z oblastí: 
  • Financie, 
  • Marketing, 
  • Personálny manažment, 
  • Podnikanie a strategický manažment, 
  • Manažment IS a počítačových sietí, 
  • Digitálny manažment a online marketing.

POPLATKY ZA EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium v externej forme:

Cena celého externého bakalárskeho štúdia je 3 000 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 4 roky:

1., 2. a 3. rok štúdia 900 €/rok;  4.rok štúdia 300 €. (priemer 750 € za jeden rok štúdia).


Magisterské štúdium v externej forme:

Cena celého externého magisterského štúdia je 3 000 EUR pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky:

1. a 2. rok štúdia 1 200 €;  3.rok štúdia 600 € (priemer 1 000 € za jeden rok štúdia).


ORGANIZÁCIA EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Výučba, skúšky, ako aj konzultácie s vyučujúcimi prebiehajú po štandardnej pracovnej dobe, t.j. v týždni po 16.hod. alebo cez víkendy.

Fakulta managementu UK ponúka výučbu v externej forme v dvoch variantách:

 • večerná forma – výučba prebieha zväčša 2-3 dni v týždni v časoch od 17:00, podľa aktuálneho rozvrhu;
 • víkendová forma – výučba prebieha v soboty v časoch medzi 8:30 a 17:30, podľa aktuálneho rozvrhu.


Výučba jedného predmetu v jeden deň spravidla prebieha v rozsahu 4 až 6 vyučovacích hodín (jedna vyučovacia hodina je 40 minút).

Celková dotácia priamej výučby (prednášok, seminárov) na jeden predmet je spravidla od 6 do 16 vyučovacích hodín. Zvyšok prebieha dištančnou metódou (elektronicky, online, samoštúdiom).

Úroveň priamej výučby je dostatočná na oboznámenie sa s preberanou probematikou na predmetoch, ako aj s metódami a technikami aplikácie manažérskej práce. Na externej forme štúdia participuje rovnaký tím erudovaných pedagógov (profesorov, docentov) ako na dennej forme, čím je zabezpečená obsahová kompatibilita a porovnateľná kvalita medzi dennou a externou formou.

Výučba aplikovaných predmetov prebieha aj v plne vybavených laboratóriách výpočtovej techniky s moderným softvérovým vybavením.


Prednáškové miestnosti, ako aj všetky priestory fakulty sú pokryté Wi-Fi signálom cez sieť Eduroam, ku ktorej majú všetci študenti prístup. Študenti majú k dispozícii fakultný e-mail. Pre distribúciu informácií a študijných materiálov fakulta zabezpečuje intranet SharePoint, ako aj e-learningový portál. K dispozícii je študovňa a fakultná knižnica, ktorej otváracie hodiny sú cez týždeň prispôsobené potrebám pracujúcich externých študentov.

Ďalšie informácie vám poskytnú pracovníčky oddelenia externého štúdia:

 • Mgr. Yveta Kollárová

tel.: 02/ 9021 2071
miestnosť: 216
e-mail: yveta.kollarova@fm.uniba.sk

 • PhDr. Vlasta Konečná

tel.: 02/ 9021 2070
miestnosť: 216
e-mail: vlasta.konecna@fm.uniba.sk

VÝHODY EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Štúdium v externej forme štúdia má tieto výhody:

 

 • výučba neprebieha počas štandardnej pracovnej doby, pričom obsah externého štúdia je rovnaký s obsahom denného štúdia;
 • študent môže počas externého štúdia pracovať alebo podnikať, a tak priamo prepájať vyučovaný obsah s realitou v podnikovej a podnikateľskej praxi;
 • semestrálne práce v externej forme štúdia majú často praktický charakter, čo umožňuje študentovi spracovávať tieto semestrálne práce priamo na príklade procesov alebo informácií z jeho pracovného prostredia;
 • študent si sám volí tempo štúdia, riadi sa sylabom predmetov a študijnými podkladmi k predmetu;
 • na externom štúdiu má študent väčšinu pracujúcich spolužiakov, s ktorými môže vytvárať funkčné nie len interpersonálne ale tiež perspektívne obchodné vzťahy.

Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné:


 • ako pokračujúce štúdium po bakalárskom stupni štúdia (tak pre študentov Fakulty managementu, ako aj pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov);
 • ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt;
 • ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov, s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí a rozhľadu;
 • ako forma celoživotného vzdelávania v lukratívnom a perspektívnom odbore.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia ovládajú procesy riadenia, dokážu  riešiť  bežné  problémy  v  manažmente a nájdu svoje uplatnenie aj v pozíciách vyžadujúcich komplexnejšie znalosti a systémový prístup. Absolventi sú tiež pripravení na rozbeh vlastného podnikania.

Väčšina absolventov pokračuje na magisterskom stupni štúdia, nie je to však nevyhnutnosť, vzhľadom na to, že absolventi už aj bakalárskeho stupňa štúdia nachádzajú svoje uplatnenie v praxi alebo už dosahujú zlepšenie svojej pracovnej pozície.

Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, rýchlo sa prispôsobovať.  Sú spôsobilí identifikovať,  analyzovať a hodnotiť problémy  a  procesy vo  vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v  ktorom pôsobia.  Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.

Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvára vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.

Študenti súčasne získavajú prostredníctvom jednotlivých kurzov nový pohľad na vlastnú kariéru a ďalšie možnosti osobného rozvoja v rámci organizácie.

Aj preto absolventi externého štúdia nemajú problém s uplatnením a v anketách hodnotia pozitívne dopady štúdia na ich kariérny posun, ako aj osobnostný rozvoj.

PRÍLEŽITOSŤ PRE KAŽDÉHO BUDOVAŤ SVOJU KARIÉRU ROZVOJOM KĽÚČOVÝCH KOMPETENTNOSTÍ ŽIADANÝCH NA TRHU PRÁCE

Externe studium

PRE MNOŽSTVO ABSOLVENTOV BOLO EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA FMUK TOU SPRÁVNOU VOĽBOU AKO SA POSUNÚŤ VPRED

VYJADRENIA ABSOLVENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Vďaka skvelo prepojenej teórii s praktickými príkladmi som na prednáškach FM UK získal nový pohľad na operatívne aj strategické výzvy, ktorým som v profesnom živote čelil.

ALEXANDER M.  Ringier Axel Springer

Fakulta managementu mi poskytla hlboké a komplexné poznatky o manažmente. Vďaka štúdiu na fakulte som sa naučila identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobím. 

RENÁTA K. Slovenská spoločnosť pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

Obsahové zameranie vzdelávania a metódy výučby mi umožnili získať analytické zručnosti a praktické skúsenosti s uplatňovaním manažérskych metód a techník. Voľbou vhodného bloku som sa mohla  špecializovať na vybranú oblasť manažmentu, čo určite zúročím v praxi.

KRISTÍNA M. HAMÉ SLOVAKIA

V priebehu štúdia som sa naučila kriticky myslieť, analyzovať a formulovať riešenia. Dokážem sa  zorientovať v širšom kontexte hospodárskych, politických, legislatívnych faktorov a kultúrnych odlišností podnikateľského prostredia. 

KRISTÍNA N. Teva Pharmaceuticals Slovakia

Na Fakulte managementu som  získala postoje a návyky etického správania a spoločensky zodpovedného podnikania. Svoje vedomosti by som rada prehĺbila v treťom stupni štúdia.

DOMINIKA H. LESY Slovenskej republiky

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

ŠTUDUJÚCI POPRI ZAMESTNANÍ V EXTERNEJ FORME VEDIA EFEKTÍVNE PREPOJIŤ PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI S TEORETICKÝMI VEDOMOSŤAMI PRI ABSOLVOVANÍ PREDMETOV A ŠTÁTNIC

NEVÁHAJTE A NEODKLADAJTE ZAČIATOK ŠTÚDIA

PROFITUJTE IHNEĎ ZO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH ŠTÚDIOM NA FMUK

KAŽDÝ ROK SA POČÍTA - A MY TO VIEME!

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA CEZ  e-prihlaska.uniba.sk  👈🏻

PRIDANÁ HODNOTA ŠTÚDIA NA FMUK

EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA FMUK ŤA POSUNIE VPRED