KRÁTKO O FAKULTE

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Fakulta managementu UK je už 30 rokov prestížnou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s víziou byť značkou kvality, garantujúca tvorivosť, pružnosť a úspešnosť jej absolventov. Našim cieľom je neustále inovovať a zlepšovať sa, pričom spoliehame na spoluprácu a angažovanosť všetkých zainteresovaných. Pedagogickú činnosť dopĺňajú naše vedecko-výskumné aktivity, ktoré nám pomáhajú byť na tepe doby.
Na FM UK ponúkame študijné programy, s dôrazom na internacionalizáciu a prax.

Naši absolventi, na ktorých sme hrdí, našli a nachádzajú uplatnenie na významných pozíciách v rámci podnikateľského prostredia, neziskových organizácií či verejného sektora, sú zakladatelia či predstavitelia významných podnikov či iných organizácií a inštitúcií tak na Slovensku, ako i v zahraničí. 

Narastajúci význam pre fakultu má i zapojenie Univerzity Komenského v Bratislave do medzinárodnej siete Enlight – aliancie európskych univerzít združujúcej desať univerzít z desiatich krajín. 

Ako dekan som hrdý na našu fakultu a jej pozíciu na národnej i medzinárodnej úrovni. Dúfam, že spoločne budeme pokračovať v nastolenom smerovaní.
Buďme FM UK pozitívni, využime každú príležitosť pre napredovanie našej fakulty v zmysle jej vízie a poslania

OCENENIA A PRESTÍŽ

Fakulta managementu si za 30 rokov svojej existencie vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Meno Univerzity Komenského v Bratislave je značkou kvality na svetovej úrovni.

Fakulta managementu UK sa aj v roku 2023 umiestnila ako jediná zo Slovenska už jedenástykrát v rade medzi tisíckou najlepších Business Schools a opäť s vynikajúcim hodnotením v kategórii Excellent Business School. 

Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools.

 

Naša fakulta svojimi medzinárodnými aktivitami, a to nie len Erasmus+ výmennými študijnými programami a stážami, ale tiež Erasmus+ výskumnými projektami, ako aj ďalšími vedeckými, publikačnými aktivitami a projektami, prispieva k úspechu Univerzity Komenského v rôznych svetových rebríčkoch. Aktuálne sme v hodnotení RUR (Round University Ranking) v oblasti spoločenských vied (Social Sciences) na 293. mieste na svete, s postupom o 137 miest v porovnaní s minulým rokom, čo nám prinieslo postup z bronzovej do striebornej ligy

(http://roundranking.com/universities/comenius-university-in-bratislava.html). Masarykovu Univerzitu v Brne sme v našej kategórii Social Sciences predbehli o 105 miest. Pred nami je len Karlova Univerzita v Prahe.

Prestiz a imidz FMUK

Univerzita Komenského v Bratislave sa pravidelne umiestňuje v svetových rebríčkoch medzinárodného hodnotenia Centra pre rebríčky svetových univerzít (Center for World University Rankings - CWUR), v rebríčku Round University Ranking (RUR), ako aj v ďalších hodnoteniach.

VÝHODY ŠTÚDIA NA FMUK

Fakulta managementu ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie.

Na fakulte majú študenti možnosť získať praktické znalosti, odborné vedomosti a stretnúť zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Fakulta poskytuje študentom rôzne aktivity i možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v rámci výmenných programov.

Čo vás čaká na FMUK:

 • Vyučujúci s medzinárodnými skúsenosťami  alebo  z  praxe.
 • Moderné vzdelávacie prístupy s prepojením na prax.
 • Spolupráce s manažérmi a podnikateľmi pri rozvoji predmetov.
 • Perspektívne študijné zameranie.
 • Kvalitná  jazyková  príprava.
 • Odborné predmety vyučované v anglickom, nemeckom, francúzskom jazyku, reagujúce na požiadavky praxe.
 • Prax v odbore počas štúdia.
 • Ponuka výmenných programov a stáží Erasmus+.
 • Možnosť navštevovať predmety spolu so zahraničnými študentmi.
 • Výučba s využitím moderných sofvérových riešení.
 • Vysoký dopyt po absolventoch  od najlepších zamestnávateľov.
 • Študentské organizácie v ktorých je možné nadobúdať praktické zručnosti a rozvíjať svoj talent.
 • Silný network šikovných študentov a absolventov.

Uplatnenie absolventov:

SPÁJAME MODERNÝ OBSAH S AKADEMICKÝMI TRADÍCIAMI

Promocie FMUK aula

PRÍPRAVA ŠTUDENTOV NA PRAX

Spolupracujeme s potenciálnymi zamestnávateľmi. Viaceré spoločnosti participujú prostredníctvom svojich zástupcov na výučbe ako hosťujúci lektori. V spolupráci so zástupcami firiem združenými v Business Service Center Forum (BSCF) sme pripravili aj samostatný výberový predmet “Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe”. Spolupráca s podnikmi, podnikateľmi a významnými osobnosťami prináša našim študentom obohatenie výučbového procesu, ale tiež zdôraznenie tém, ktoré sú dnes v spoločnostiach aktuálne a využívané. Takéto prepojenie pomáha študentom v ich rozhodovaní v otázkach špecializácie počas štúdia, ako aj v rozhodovaní o ich kariérnej ceste. Viaceré spoločnosti dnes ponúkajú stáže a pozície vhodné pre študentov, ktoré naši študenti vo veľkom využívajú.


VYJADRENIE JEDNÉHO Z PARTNEROV Z PRAXE

Tešíme sa z úspešnej spolupráce s Fakultou managementu, Univerzity Komenského v Bratislave, kde IBM podporuje vzdelávací proces niekoľkými formami. Medzi formy spolupráce patria odborné prednášky, konzultácie diplomových prác, prípadové štúdie, študentské stáže a ďalšie. Prepojenie fakulty, študentov a firmy vnímame ako významný a zmysluplný koncept podporujúci kvalitu vzdelávania a následné uplatnenie absolventov na dnešnom dynamickom pracovnom trhu. Potvrdzujú nám to i spätné väzby od študentov, ktorí vnímajú, že týmto získavajú možnosť rozšíriť si svoje znalosti o náhľad z praxe už počas štúdia. Tieto formy vzájomnej spolupráce sú inšpiráciou ako pre študentov tak aj pre IBM.

VYJADRENIA ABSOLVENTOV

Školu vnímam ako platformu, ktorá mi dala základné vedomosti v oblasti, otvorila obzory, priniesla možnosť spoznať mnoho šikovných a talentovaných ľudí, s ktorými som prežil skvelých päť rokov a s viacerými som v priateľskom alebo pracovnom kontakte do dnešného dňa. Zároveň som aj vďaka štúdiu v zahraničí v rámci programu Erasmus/Sokrates mal možnosť rozšíriť si vedomosti v medzinárodnom prostredí marketingu. Rovnako som na fakulte stretol inšpiratívnych ľudí – odborné diskusie s nimi posúvali človeka ďalej.

IGOR T. O2 Slovakia

V časoch keď som zvažoval výber univerzity bolo moje smerovanie jasné, hľadal som školu ekonomického zamerania a FMUK bola najlepšia voľba. Počas štúdia sme si vytvorili skvelý kolektív mladých ľudí. Tieto nadobudnuté vzťahy hodnotím ako najväčšie pozitívum môjho štúdia na FMUK.

MILAN S.PRICEWISE