ŠTUDIJNÝ PROGRAM PODNIKANIE

Prakticky a skúsenostne orientované štúdium zamerané na moderné aspekty podnikania, podnikavosti, inovačného správania a inovačného manažmentu v rôznych typoch organizácií a start-upov. Vyučuje sa v spolupráci s bohatou sieťou partnerstiev startupov, ako aj etablovaných firiem. Na magisterskom stupni nadväzuje študijný program Stratégia a podnikanie.

Študijný program poskytuje na bakalárskom stupni štúdia široké spektrum predmetov zameraných na ekonomické myslenie, kreativitu, podporu podnikavosti a podnikateľských zručností študentov, pre budúcich podnikateľov aj zamestnancov. Pokrývame tiež témy digitalizacie podnikania, od digitálnych aspektov moderného marketingu, po dátovú analytiku. Vedomosti a zručnosti podnikania a podnikavosti podporujú kľúčové kompetentnosti pre trh práce 21. storočia.  

Nadväzujúce magisterské štúdium prepája témy podnikateľského myslenia, vyhľadávania a oceňovania podnikateľských príležitostkí s komplexnejším strategickým rámcom. Takto nastavené štúdium podporuje uplatniteľnosť absolventov v rôznych inovačne a rozvojovo orientovaných povolaniach v domácich a zahraničných firmách a inštitúciách. Naším zámerom je tiež podporovať generačné nástupníctvo v podnikateľsky založených rodinách absolventmi, ktorí budú pripravení manažovať rodinné firmy v tomto dynamickom a medzinárodne otvorenom prostredí.

 

Študijné plány bakalárskeho programu Podnikanie a magisterského programu Stratégia a podnikanie si môžete pozrieť na tomto odkaze: študijné plány


Kritériá prijímania

Kritériá prijímania na študijný program Podnikanie vrátane možností prijatia najlepších uchádzačov bez prijímacej skúšky: 

https://www.fakultamanagementu.sk/kriteria/

Termíny podania prihlášok

Bakalársky stupeň - do 31.3. 

Magisterský stupeň - do 31.5.

Viac informácií o prihláškach: https://www.fakultamanagementu.sk/prihlasky/


OBSAH BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

Spoločné predmety dôležité pre podnikanie

 • Marketing
 • Obchodné právo
 • Manažérska ekonomika
 • Základy účtovníctva
 • Informačné systémy a aplikačný softvér
 • Aplikovaná matematika pre manažérov
 • Anglický jazyk
 • Štatistika
 • Makroekonómia
 • Mikroekonómia
 • Personálny manažment
 • Pracovné právo
 • Projektový manažment
 • Základy finančného manažmentu
 • Dátové analýzy pre manažment
 • Online prieskumy a analýzy dát
 • Controlling
 • Peniaze a bankovníctvo
 • Operačný manažment a logistika
 • Supply Chain Management
 • Komunikácia v informačnom prostredí podniku

Špecializované podnikateľské predmety

 • Rozvoj podnikateľského myslenia
 • Podnikanie
 • Rozvoj podnikateľských zručností
 • Design Thinking v online podnikaní
 • E-commerce
 • Manažment startupov a malých firiem
 • Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch
 • Podpora rozvoja podnikania
 • Sociálne podnikanie
 • Digitálne podnikanie
 • Tvorba, propagácia a manažment e-shopu
 • Tvorba a dizajn firemných web stránok
 • Manažment eurofondových projektov
 • Právo start-upov a obchodných spoločností
 • Vízie a tvorivosť v manažmente

Profil absolventa študijného program Podnikanie

Bakalárske štúdium - Podnikanie

Študenti na bakalárskom stupni štúdia získavajú vedomosti a zručnosti umožňujúce porozumieť ekonomickému systému a úlohe podnikania v ňom. Získavajú poznatky z oblasti podnikania, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, štatistiky, finančného manažmentu a interpersonálnych zručností. Nadobúdajú široké znalosti teórií, konceptov a metód z oblasti podnikania a manažmentu, pričom na predmetoch diskutujú aj možnosti, podmienky a obmedzenia v podnikateľskej praxi.
Absolvent bakalárskeho štúdia dokáže s využitím odborných poznatkov riešiť problémy v oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít, predovšetkým vyhľadať, zatriediť a interpretovať informácie relevantné pre riešenie vymedzeného problému a použiť niektoré základné výskumné postupy z oblasti podnikania, ekonómie a manažmentu v rozsahu potrebnom pre riešenie problémov z oblasti podnikania a manažmentu podnikateľských aktivít.
Štúdium je nastavené tak, aby naši študenti a absolventi boli schopní prezentovať výsledky vlastnej aj tímovej práce, pričom boli schopní postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať na potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky nadobudnuté štúdiom, ako aj sledovať najnovšie trendy a poznatky. 
Podporujeme vzdelávanie v jazykoch, aby naši absolventi boli spôsobilí komunikovať v anglickom jazyku a spravidla aj v ďalšom svetovom jazyku, a aby dokázali pracovať v medzinárodných alebo multikultúrnych tímoch.

Magisterské štúdium - Stratégia a podnikanie

Na magisterskom štúdiu nadobudnú študenti komplexné znalosti o strategickom manažmente organizácie, podnikaní a ďalších oblastiach manažmentu, budú schopní orientovať sa v medzinárodnom prostredí.

Na základe nadobudnutých vedomostí a praktických skúseností naši absolventi budú vedieť analyzovať externé a interné prostredie a trendy v rámci nich, v súlade s tým identifikovať podnikateľské príležitosti a navrhovať stratégie ich rozvoja v rámci nových, ako aj existujúcich biznisov, v domácich a zahraničných inštitúciách, ďalej ich implementovať, ako aj merať ich dopady na okolie, a to z hľadiska ekonomickej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, ako aj etickej zodpovednosti.

Tieto schopnosti, nevyhnutné pre výkon vyšších manažérskych, podnikateľských a odborných funkcií v organizáciách rôznej veľkosti a typu, získajú vďaka praktickému uplatňovaniu nadobudnutých teoretických vedomostí, rozvíjaniu komunikačných a analytických zručností, ako v procese prepojenia teoretickej a metodickej výučby s praktickým riešením zadaní z konkrétnych začínajúcich, ako aj etablovaných národných i medzinárodných firiem. 
Naši študenti a absolventi nadobúdajú počas štúdia schopnosti formulovať, prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborníkmi z praxe (aj v anglickom jazyku). Sú súčasne schopní použiť niektoré z pokročilých výskumných postupov v oblasti stratégie, podnikania a manažmentu spôsobom umožňujúcim získavať nové informácie.

Partneri študijného programu Podnikanie

Zero Gravity Capital
Technologický inkubátor InQb STU
SBA - Slovak Business Agency
Ministerstvo hospodárstva SR