KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT A MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, otvára pre akademický rok nasledovné študijné programy:

- manažment (Sm: manažment)
- medzinárodný manažment (Im: medzinárodný manažment)
- manažment v anglickom jazyku (Am: manažment)

 

V systéme elektronických prihlášok e-prihlaska.uniba.sk, vyhľadávajte študijný program "manažment", resp. po odkliknutí prázdneho hľadania vyberajte z výberu podľa dátumu "31.3.2020" alebo podľa fakulty "Fakulta managementu".

 

Pre študijný program manažment a manažment v anglickom jazyku identické kritériá prijímania.

Štúdium medzinárodného manažmentu je ponúkané v dvoch variantoch - nemecký program alebo francúzsky program.
Štúdium manažmentu v anglickom jazyku je v zmysle zákona o vysokých školách spoplatnené (1990 EUR/rok na bakalárskom a 2490 EUR/rok na magisterskom stupni).

Študijný program manažment je ponúkaný aj v externej forme (večernej alebo víkendovej), ktorá je v zmysle zákona o vysokých školách spoplatnená (na bakalárskom stupni priemer 750 € za jeden rok štúdia a na magisterskom stupni priemer 1000 € za jeden rok štúdia).

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA V DENNEJ FORME

 • PRIJÍMACIA SKÚŠKA JE PÍSOMNÁ.


 • Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá sa z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.

 • Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.


 • Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 20 bodov za externú časť a 10 bodov za internú časť k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

 • Testy z matematiky, z anglického jazyka, francúzskeho jazyka a nemeckého jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

 • BEZ POVINNOSTI VYKONAŤ PRIJÍMACIU SKÚŠKU budú podľa poradia na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe Manažment a Medzinárodný manažment, ktorí:

  a)   v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

  b)   ktorí doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška) do 1,5, pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole;

  c) v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dosiahnu v testoch v jednom z nasledujúcich dvoch variantov požadované výsledky a pre program Medzinárodný manažment k nim priložia certifikátom úrovne B2 pre druhý jazyk prijímacej skúšky podľa bodu 6.:

  Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70;

  Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.

Testy je možné absolvovať v niekoľkých mestách v Slovenskej republike aj v Českej republike. Započítaný bude najlepší dosiahnutý výsledok v danom teste z ktoréhokoľvek termínu v aktuálnom akademickom roku 2019/2020. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov fakulte (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku).

Termíny testovania, miesta konania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps .

Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dekan fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vo výške 50%.

KRITÉRIÁ PRE EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA


 • Na externej forme štúdia nie sú prijímacie skúšky. 

 • Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.

 • Plné znenie kritérií nájdete na tomto odkaze: https://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/

PREČO MATEMATIKA A CUDZIE JAZYKY?

 • Dlhodobo je FM UK známa tým, že prijíma na základe prijímačiek z matematiky a anglického jazyka (na medzinárodný manažment aj nemeckého alebo francúzskeho jazyka). Dôvodom je, že študentom dávame počas štúdia viaceré možnosti na sebarealizáciu a rozvoj. Majú príležitosti cestovať po svetových univerzitách, ako aj praxovať v špičkových firmách. Vyučujeme predmety, ktoré sú žiadané na trhu práce a na vyučovaní využívame moderné softvérové aplikácie.
 • Chceme prijímať tých najlepších stredoškolákov, aby sme ich mohli zapájať do aktivít a spoluprác, a to už od prvých ročníkov. Chceme študentov, ktorí sú odvážni, aktívni a vedia čeliť výzvam. Talentom dávame šancu ďalej rásť a zabezpečiť si špičkové uplatnenie. Zatiaľ sa nám to darí a výsledky sú vidieť v uplatniteľnosti, ako aj nástupných platoch našich absolventov. 
 • Základné princípy, ktorých sa držíme a ktorými bodujeme v konkurenčnom prostredí iných fakúlt sú v našom logu. Mozog v hornej časti reprezentuje silu poznania a logického myslenia potrebného pre výkon manažérskej profesie. Sieť poludníkov a rovnobežiek charakterizuje našu medzinárodnú orientáciu a medzinárodnú výmenu informácií, vedomostí a skúseností, tak v pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej činnosti. Naši študenti vynikajú v úrovni logického, kritického, podnikateľského a systémového myslenia a sú zväčša schopní komunikovať vo viacerých svetových jazykoch. 

ČO POTREBUJE ABSOLVENT NA TO, ABY SA PO VYSOKEJ ŠKOLE UPLATNIL V PRAXI?

 • V dnešnej dobe je to predovšetkým jazyková príprava v minimálne dvoch cudzích jazykoch, počítačové a analytické zručnosti. O softvérových aplikáciách vo výučbe si prečítajte v sekcii - PREPOJENIE NA PRAX.
 • Na FM UK prebieha výučba Anglického jazyka a ďalších svetových jazykov (Nemecký, Španielsky, Francúzsky, Ruský, Japonský, Čínsky jazyk) formou voliteľných predmetov vo výmere až 6 semestrov. Viaceré predmety sú súčasne vyučované aj v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Niektoré predmety je možné študovať spolu so zahraničnými Erasmus študentmi.

 

 • Študijné pobyty v zahraničí a prítomnosť Erasmus študentov u nás posilňujú komunikačné zručnosti študentov. O medzinárodných programoch si prečítajte viac v sekcii - MEDZINÁRODNÉ MOBILITY.
 • Naši absolventi sú preto vyhľadávanými a žiadanými na trhu práce a väčšina z nich si nájde zamestnanie ešte počas záverečného ročníka. Súčasne z dát sociálnej poisťovne evidujeme najvyššie nástupné platy našich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku.

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE V PLNOM ZNENÍ

KONTAKTY NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE FM UK

 • Vedúca oddelenia: Ing. Iveta Drahošová
  tel.: +421 2 90 21 2121

 • Ďalšie telefónne čísla na študijné oddelenie:
  tel.: +421 2 90 21 2122
          +421 2 90 21 2123
          +421 2 90 21 2126
          +421 2 90 21 2127

 • e-mail: so@fm.uniba.sk

 • adresa, spoje MHD a ďalšie kontakty v sekcii KONTAKT.

AK MATURUJEŠ Z MATEMATIKY DÁME TI AŽ 30 BODOV K PRIJÍMACEJ SKÚŠKE

Bez prijimaciek na manazment

PRIJMEME ŤA BEZ PRIJÍMAČIEK, AK MÁŠ VÝBORNÉ VÝSLEDKY Z MATURITY Z MATEMATIKY A CUDZÍCH JAZYKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (ALEBO JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT ÚROVNE B2)

Bez prijimaciek na manazment

PRIJMEME ŤA BEZ PRIJÍMAČIEK, AK MÁŠ VÝBORNÉ VÝSLEDKY Z MATEMATIKY A CUDZICH JAZYKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY POČAS ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE V SR ALEBO ČR

Bez prijimaciek za vysvedcenie

PRIJMEME ŤA BEZ PRIJÍMAČIEK, AK MÁŠ VÝBORNÉ VÝSLEDKY ZO SCIO TESTOVANIA (MAT+ANG ALEBO VŠP+ANG)

Bez prijimaciek za SCIO

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

PREČO JE MATEMATIKA POTREBNÁ PRE ŠTÚDIUM MANAŽMENTU A VÝKON MANAŽÉRSKEJ PROFESIE?

Štúdium manažmentu a matematika

KTO SA NEBOJÍ MATURITY ALEBO PRIJÍMAČIEK Z MATEMATIKY, NEBOJÍ SA ANI PONUKY NA PRAX V ŠPIČKOVÝCH FIRMÁCH

FMUK a prax

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA CEZ  e-prihlaska.uniba.sk  ​​​​​​​

ĎALŠIE INFORMÁCIE K PRIHLÁŠKE   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​