KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY MANAŽMENT, PODNIKANIE A MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, otvára pre akademický rok nasledovné študijné programy:

- manažment (Sm: manažment)

podnikanie (Po: podnikanie) - nový študijný program (na magisterskom stupni pokračuje programom názvom Stratégia a podnikanie)
- medzinárodný manažment (Im: medzinárodný manažment) - nemecký alebo francúzsky program
- manažment v anglickom jazyku (Am: manažment) - pozri informačný leták

- manažment v externej forme štúdia (Mbx: manažment) - pozri viac informácií o externom štúdiu

 

V systéme elektronických prihlášok e-prihlaska.uniba.sk, vyhľadávajte študijný program "manažment", resp. po odkliknutí prázdneho hľadania vyberajte z výberu podľa dátumu "31.3.2024" alebo podľa fakulty "Fakulta managementu".

 

Štúdium medzinárodného manažmentu je ponúkané v dvoch variantoch - nemecký program alebo francúzsky program.
Štúdium manažmentu v anglickom jazyku je v zmysle zákona o vysokých školách spoplatnené (1990 EUR/rok na bakalárskom a 2490 EUR/rok na magisterskom stupni).

Študijný program manažment je ponúkaný aj v externej forme (večernej alebo víkendovej), ktorá je v zmysle zákona o vysokých školách spoplatnená  - pozrite si podrobnejšie informácie).

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA V DENNEJ FORME

 • PRIJÍMACIA SKÚŠKA PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

 

 • Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment a v študijnom programe Podnikanie sa písomná skúška skladá sa z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.

 • Uchádzači o štúdium v študijnom programe Medzinárodný manažment je ústna a skladá sa z motivačného rozhovoru v nemeckom alebo francúzskom jazyku (podľa výberu nemeckého alebo francúzskeho programu) pred komisiou. Rozhovor bude prebiehať online.

 • Pre uchádzačov o štúdijný program Manažment v anglickom jazyku je prijímacia skúška ústna, vykonaná bude formou videokonferenčného hovoru. Pozostávať bude zo skúšky z anglického jazyka a z motivačného rozhovoru.

 

 • Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 30 bodov časť k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

 • Testy z matematiky az anglického jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

 • BEZ POVINNOSTI VYKONAŤ PRIJÍMACIU SKÚŠKU budú podľa poradia na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe Manažment a Podnikanie, ktorí:

  a)     v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. pre angličtinu: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

  b)     doložia priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5 z koncoročných vysvedčení, pri poslednom ročníku z polročného vysvedčenia (pri osemročných gymnáziách len za posledné 4 roky), pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole;

  c)     boli za posledné tri roky aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni), pri uchádzačoch študujúcich na slovenskej alebo českej strednej škole.

KRITÉRIÁ PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT V ANGLICKOM JAZYKU

 

 • Prijímacia skúška na študijný program vyučovaný v anglickom jazyku je ústna.

 • Skladá sa zo skúšky z anglického jazyka a motivačného rozhovoru.

 • Vykonaná bude prostredníctvom videokonferenčného hovoru (MS Teams) pred komisiou. 

 • Pozvánku s potrobnejšími inštrukciami obdržia uchádzači min. 28 dní pred konaním skúšky.

 • Plné znenie kritérií nájdete na tomto odkaze: https://www.fm.uniba.sk/uchadzac/kriteria-prijimania/

KRITÉRIÁ PRE EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA

 

 • Na externej forme štúdia nie sú prijímacie skúšky. 

 • Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa dosiahnutého priemeru známok z maturitnej skúšky.

 • Plné znenie kritérií nájdete na tomto odkaze: https://www.fm.uniba.sk/uchadzac/kriteria-prijimania/

PREČO MATEMATIKA A CUDZIE JAZYKY?

 • Dlhodobo je FM UK známa tým, že prijíma na základe prijímačiek z matematiky a anglického jazyka (na medzinárodný manažment aj nemeckého alebo francúzskeho jazyka). Dôvodom je, že študentom dávame počas štúdia viaceré možnosti na sebarealizáciu a rozvoj. Majú príležitosti cestovať po svetových univerzitách, ako aj praxovať v špičkových firmách. Vyučujeme predmety, ktoré sú žiadané na trhu práce a na vyučovaní využívame moderné softvérové aplikácie.
 • Chceme prijímať tých najlepších stredoškolákov, aby sme ich mohli zapájať do aktivít a spoluprác, a to už od prvých ročníkov. Chceme študentov, ktorí sú odvážni, aktívni a vedia čeliť výzvam. Talentom dávame šancu ďalej rásť a zabezpečiť si špičkové uplatnenie. Zatiaľ sa nám to darí a výsledky sú vidieť v uplatniteľnosti, ako aj nástupných platoch našich absolventov. 
 • Základné princípy, ktorých sa držíme a ktorými bodujeme v konkurenčnom prostredí iných fakúlt sú v našom logu. Mozog v hornej časti reprezentuje silu poznania a logického myslenia potrebného pre výkon manažérskej profesie. Sieť poludníkov a rovnobežiek charakterizuje našu medzinárodnú orientáciu a medzinárodnú výmenu informácií, vedomostí a skúseností, tak v pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej činnosti. Naši študenti vynikajú v úrovni logického, kritického, podnikateľského a systémového myslenia a sú zväčša schopní komunikovať vo viacerých svetových jazykoch. 

ČO POTREBUJE ABSOLVENT NA TO, ABY SA PO VYSOKEJ ŠKOLE UPLATNIL V PRAXI?

 • V dnešnej dobe je to predovšetkým jazyková príprava v minimálne dvoch cudzích jazykoch, počítačové a analytické zručnosti. O softvérových aplikáciách vo výučbe si prečítajte v sekcii - PREPOJENIE NA PRAX.
 • Na FM UK prebieha výučba Anglického jazyka a ďalších svetových jazykov (Nemecký, Španielsky, Francúzsky, Ruský, Japonský, Čínsky jazyk) formou voliteľných predmetov vo výmere až 6 semestrov. Viaceré predmety sú súčasne vyučované aj v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Niektoré predmety je možné študovať spolu so zahraničnými Erasmus študentmi.

 

 • Študijné pobyty v zahraničí a prítomnosť Erasmus študentov u nás posilňujú komunikačné zručnosti študentov. O medzinárodných programoch si prečítajte viac v sekcii - MEDZINÁRODNÉ MOBILITY.
 • Naši absolventi sú preto vyhľadávanými a žiadanými na trhu práce a väčšina z nich si nájde zamestnanie ešte počas záverečného ročníka. Súčasne z dát sociálnej poisťovne evidujeme najvyššie nástupné platy našich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku.

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE V PLNOM ZNENÍ

KONTAKTY NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE FM UK

 • Telefónne čísla na študijné oddelenie:
  tel.: +421 2 90 21 2022

             +421 2 90 21 2023

             +421 2 90 21 2126

             +421 2 90 21 2127

 

INFORMÁCIA Z ONLINE PREZENTÁCIE O FAKULTE MANAGEMENTU

AK MATURUJEŠ Z MATEMATIKY DÁME TI AŽ 30 BODOV K PRIJÍMACEJ SKÚŠKE

Bez prijimaciek na manazment

PRIJMEME ŤA BEZ PRIJÍMAČIEK, AK MÁŠ VÝBORNÉ VÝSLEDKY Z MATURITY Z MATEMATIKY A CUDZÍCH JAZYKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY (ALEBO JAZYKOVÝ CERTIFIKÁT ÚROVNE B2)

Bez prijimaciek na manazment

PRIJMEME ŤA BEZ PRIJÍMAČIEK, AK MÁŠ VÝBORNÉ VÝSLEDKY Z MATEMATIKY A CUDZICH JAZYKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY POČAS ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE V SR ALEBO ČR

Bez prijimaciek za vysvedcenie

PRIJMEME ŤA BEZ PRIJÍMAČIEK, AK SI USPEŠNÝ RIEŠITEĽ STREDOŠKOLSKEJ OLYMPIÁDY V SR ALEBO ČR

ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE S PRIATEĽMI A ZNÁMYMI

PREČO JE MATEMATIKA POTREBNÁ PRE ŠTÚDIUM MANAŽMENTU A VÝKON MANAŽÉRSKEJ PROFESIE?

Štúdium manažmentu a matematika

KTO SA NEBOJÍ MATURITY ALEBO PRIJÍMAČIEK Z MATEMATIKY, NEBOJÍ SA ANI PONUKY NA PRAX V ŠPIČKOVÝCH FIRMÁCH

FMUK a prax

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA CEZ  e-prihlaska.uniba.sk  ​​​​​​​

ĎALŠIE INFORMÁCIE K PRIHLÁŠKE   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​