POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM

TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Pre dennú formu štúdia

 • Bakalársky stupeň - do 31.3. 
 • Magisterský stupeň - do 31.5.

Pre študijný program v anglickom jazyku

 • Bakalársky stupeň - do 31.3.
 • Magisterský stupeň - do 31.5. 

Pre externú formu štúdia

 • Bakalársky stupeň - do 31.7.  
 • Magisterský stupeň - do 31.7. 

PRIHLÁŠKA A E-PRIHLÁŠKA

Prihlášku je možné podať na predpísanom tlačive doručenom osobne do podateľne FMUK alebo poštou: http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/

Alebo elektronickou formou cez portálhttps://e-prihlaska.uniba.sk

V systéme elektronických prihlášok e-prihlaska.uniba.sk, vyhľadávajte študijný program "manažment", resp. po odkliknutí prázdneho hľadania vyberajte z výberu podľa dátumu "31.5.2020" alebo podľa fakulty "Fakulta managementu".


Návod na podávanie elektronickej prihlášky nájdete na tomto odkaze: https://uniba.sk/ais/prirucky-a-navody/

Poplatok za prijímacie konanie je 40 €. Poplatok za prijímacie konanie v cudzom jazkyku je 80 €.

Poplatok za prijímacie konanie na externej forme štúdia je 0 €.

Bankové spojenie: IBAN : SK63 8180 0000 00700 0149 544
Variabilný symbol: 0001, Konštantný symbol: 0308

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA

Kritériá pre dennú formu štúdia

 • Prijímacia skúška je pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku písomná. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá sa z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.  Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.
 • Pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku je prijímacia skúška ústna, vykonaná bude formou videokonferenčného hovoru. Pozostávať bude zo skúšky z anglického jazyka a z motivačného rozhovoru.


 • Pre dennú formu štúdia je viac možností, ako byť prijatý bez prijímacej skúšky:
  • Na základe výborných výsledkov z externej časti maturity z matematiky a cudzieho jazyka alebo jazykov prijímacej skúšky (alebo certifikát B2).
  • Na základe výborných výsledkov z matematiky a cudzieho jazyka alebo jazykov prijímacej skúšky počas štúdia na strednej škole v SR alebo ČR.
  • Na základe úspešného riešenia stredoškolských olympiád.


Kritériá pre externú formu štúdia

Možnosť prestupu z inej vysokej školy

 • Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pri prestupe na FMUK sa mu získané kredity započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. 

 • O uznaní absolvovania predmetu namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení garanta príslušného predmetu na základe osobitnej písomnej žiadosti študenta.

 • Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských študijných programoch.

 • V jednom akademickom roku si študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v hodnote 50 kreditov.

 • Na magisterský stupeň sa môžu hlásiť absolventi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho stupňa z iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov.

KONTAKT OHĽADOM PRIHLÁŠOK A KRITÉRIÍ NA PRIJATIE

Informácie o prijímacích skúškach vám poskytnú pracovníci Študijného oddelenia na adrese: so@fm.uniba.sk
alebo telefonicky: +421 2 90 21 2126,  +421 2 90 21 2127


Vedúca študijného oddelenia:
Mgr. Michaela Belešová

tel.: +421 2 90 21 2121
e-mail: michaela.belesova@fm.uniba.sk


PRIAMY LINK NA PORTÁL ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK: 

Mať sny nestačí, treba ísť do toho!

Prihláška na dobrú školu je prvým krokom.

Studium na Fakulte managementu

Študijný program Medzinárodný manažment ponúka nemecký alebo francúzsky variant

Štúdium na Fakulte managementu UK je tá správna voľba.

Potvrdzujú to aj rady úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v špičkových podnikoch alebo medzinárodných organizáciách.

Informačné video z online prezentácie FMUK