POSTUP PRE PRIHLÁSENIE NA ŠTÚDIUM

TERMÍNY PRE PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Pre dennú formu štúdia (manažment, podnikanie, medzinárodný manažment)

 • Bakalársky stupeň - do 31.3. 
 • Magisterský stupeň - do 31.5.

Pre študijný program v anglickom jazyku

 • Bakalársky stupeň - do 31.3.
 • Magisterský stupeň - do 31.5.

Pre externú formu štúdia

 • Bakalársky stupeň - do 31.05.  
 • Magisterský stupeň - do 30.06. 

PRIHLÁŠKA A E-PRIHLÁŠKA

Prihlášku je možné podať na predpísanom tlačive doručenom osobne do podateľne FMUK alebo poštou: http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/

Alebo elektronickou formou cez portálhttps://e-prihlaska.uniba.sk

V systéme elektronických prihlášok e-prihlaska.uniba.sk, vyhľadávajte študijný program "manažment", resp. po odkliknutí prázdneho hľadania vyberajte z výberu podľa dátumu "31.3.2024" alebo podľa fakulty "Fakulta managementu".

 

Návod na podávanie elektronickej prihlášky nájdete na tomto odkaze: https://uniba.sk/ais/prirucky-a-navody/

Poplatok za prijímacie konanie je 50 €. Poplatok za prijímacie konanie v cudzom jazkyku je 80 €.

Poplatok za prijímacie konanie na externej forme štúdia je 50 €.

Poplatok za prijímacie konanie uchádzač uhradí na číslo účtu podľa vygenerovanej inštrukcie / QR kód (v procese podávania prihlášky).

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA

Kritériá pre dennú formu štúdia

 • Prijímacia skúška na študijné programy Manažment a Podnikanie je písomná a je v slovenskom jazyku. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment a v študijnom programe Podnikanie sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka.
 • Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 30 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky (týka študijných programov, na ktorých sa uskutočňuje prijímacia skúška z matematiky). 
 • Pre uchádzačov o študijný program Medzinárodný manažment, je skúška ústna a skladá sa zo skúšky z nemeckého alebo francúzskeho jazyka (podľa voľby zamerania) a motivačného rozhovoru; vykonaná bude prostredníctvom videokonferenčného hovoru pred komisiou (čo je považované za predmet prijímacej skúšky). 
 • Pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku je prijímacia skúška ústna, vykonaná bude formou videokonferenčného hovoru. Pozostávať bude zo skúšky z anglického jazyka a z motivačného rozhovoru.

 

 • Pre dennú formu štúdia je viac možností, ako byť prijatý bez prijímacej skúšky:
  • Na základe výborných výsledkov z externej časti maturity z matematiky a cudzieho jazyka alebo jazykov prijímacej skúšky (alebo certifikát B2).
  • Na základe výborných výsledkov z matematiky a cudzieho jazyka alebo jazykov prijímacej skúšky počas štúdia na strednej škole v SR alebo ČR.
  • Na základe úspešného riešenia stredoškolských olympiád.

 

Kritériá pre externú formu štúdia

Možnosť prestupu z inej vysokej školy

 • Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí, pri prestupe na FMUK sa mu získané kredity započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal. 

 • O uznaní absolvovania predmetu namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení garanta príslušného predmetu na základe osobitnej písomnej žiadosti študenta.

 • Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských študijných programoch.

 • V jednom akademickom roku si študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v hodnote 50 kreditov.

 • Na magisterský stupeň sa môžu hlásiť absolventi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho stupňa z iných fakúlt a vysokých škôl identických a príbuzných študijných odborov.

KONTAKT OHĽADOM PRIHLÁŠOK A KRITÉRIÍ NA PRIJATIE

Informácie o prijímacích skúškach vám poskytnú pracovníci Študijného oddelenia na adrese: so@fm.uniba.sk
alebo telefonicky: +421 2 90 21 2122, +421 2 90 21 2123, +421 2 90 21 2126,  +421 2 90 21 2127

 

Štúdium na Fakulte managementu UK je tá správna voľba.

Potvrdzujú to aj rady úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v špičkových podnikoch alebo medzinárodných organizáciách.

PRIAMY LINK NA PORTÁL ELEKTRONICKÝCH PRIHLÁŠOK: 

Mať sny nestačí, treba ísť do toho!

Prihláška na dobrú školu je prvým krokom.

Studium na Fakulte managementu

Študijný programy na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK)

Študijný program Podnikanie s nadväzujúcim magisterským programom Stratégia a podnikanie

Študijný program Manažment otvára dvere nie len do oblasti financií a ekonómie, ale tiež smerom k IT a manažmentu projektov

Študijný program Medzinárodný manažment ponúka nemecký alebo francúzsky variant

Informačné video z online prezentácie FMUK